Gymnastikforeningen FREM Middelfart

Page
Menu
News

Vedtægter

Gymnastikforeningen FREM Middelfarts vedtægter.

Revideret februar 2019

§1 
Foreningens navn er "Gymnastikforeningen FREM". Foreningen har hjemsted i Middelfart.

§2
Foreningens formål er at drive gymnastik.

§3
Som medlem optages enhver, der ønsker at dyrke gymnastik, samt enhver der ved passivt medlemskab ønsker at støtte foreningens arbejde.

§4
Hvert medlem skal betale kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§5
Udmeldelse kan kun ske til bestyrelsens kasser. Vedkommende skal betale kontingent til og med udgangen af det halvår, hvori udmeldelsen sker.

§6
Medlemmer skal altid indordne sig under ethvert træningssted eller mødelokales reglement og bestemmelser, samt efter bestyrelsens direktiver vedr. rejser, stævner og lignende arrangementer. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, hvis opførsel i foreningen gør dem uegnede til at være medlem.

§7
Bestyrelsen består som udgangspunkt af et ulige antal, min 3 og maksimum 7 medlemmer. En formand, en kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved evt. stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, på denne tages beslutninger om alle foreningens anliggender, herunder også vedtægtsændringer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Alle punkter på dagsordnen vedtages ved simpel flertal - med undtagelse af et eventuelt punkt om foreningens opløsning, som skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§9
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. 
1-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
2-4 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Der vælges 1 suppleant hvert år.
Der vælges 1 revisor, samt revisorsupplenat hvert år.

§10
Dagsordnen til generalforsamlingen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens berertning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab.
  4. Valg af 1-3 henholdsvis 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 1 suppleant.
  6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  7. Indkommende forslag.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal varsles senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§11
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 1. januar - 31. december.

§12
Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 15 medlemmer fremsætter skriftelig begæring herom.

§14
Bestyrelsen afholder mindst 7 bestyrelsesmøder årligt. Medlemmer som ønsker sager behandlet på disse møder, skal indsende disse til formanden.

§15
Bestyrelsen antager den fornødne lærerkraft til undervisningen.

§16
Tegningsret for foreningen i såvel økonomiske som aktivitetsmæssige anliggender varetages af formand eller kasserer.

§17
Hvert hold skal bestå af min. 12 gymnaster. Hvis der efter 1-2 måneder ikke er registreret dette antal, kan foreningen se sig nødsaget til, af økonomiske årsager, at stoppe holdet.

§18
Det er lederens pligt at meddele bestyrelsen om evt. fravær så tidligt som muligt, så der kan skaffes en stedfortræder – eller i værste fald en aflysning. Ingen hold må være uden leder.

§19
Det er lederens pligt at deltage aktivt i foreningens arrangementer og sørge for at gymnasterne gør det samme – i så vid udstrækning det er muligt.

§20
Det er lederens pligt at sørge for videreuddannelse eller kurser, som måtte være relevant for denne. Til dette formål har hver leder et budgetteret beløb pr. sæson.

§21
Lederen skal være den sidste der forlader træningsstedet.

§22
I tilfælde af foreningens opløsning, hvilket kun kan vedtages på en generalforsamling (se § 8), overgår en eventuel formue til fremme af børns fysiske udfoldelse i Middelfart kommune.

« forrige top næste »
Page
Menu
News

Støt vores sponsorer, de støtter os

Kalender

17,853 besøgende
40,095 visninger
2.25 visninger / besøgende
Page
Menu
News

 

Gymnastikforeningen FREM Middelfart

Søndergade 24, 5500 Middelfart 
Tlf. 2623 4697 | CVRnr. 30398041 
info@fremmiddelfart.dk

Page
Menu
News
Powered by CMSimple | Template and plugins by ge-webdesign | Login