Gymnastikforeningen FREM Middelfart

Page
Menu
News

Vedtægter

Gymnastikforeningen FREM Middelfarts vedtægter.

Revideret februar 2023

§1 
Foreningens navn er "Gymnastikforeningen FREM". Foreningen har hjemsted i Middelfart.

§2
Foreningens formål er at drive gymnastik.

§3
Som medlem optages enhver, der ønsker at dyrke gymnastik, samt enhver der ved passivt medlemskab ønsker at støtte foreningens arbejde.

§4
Hvert medlem skal betale kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.

§5
Udmeldelse kan kun ske til bestyrelsens kasser. Vedkommende skal betale kontingent til og med udgangen af det halvår, hvori udmeldelsen sker.

§6
Medlemmer skal altid indordne sig under ethvert træningssted eller mødelokales reglement og bestemmelser, samt efter bestyrelsens direktiver vedr. rejser, stævner og lignende arrangementer. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, hvis opførsel i foreningen gør dem uegnede til at være medlem.

§7
Bestyrelsen består som udgangspunkt af et ulige antal, min 3 og maksimum 7 medlemmer. En formand, en kasser og et antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved evt. stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, på denne tages beslutninger om alle foreningens anliggender, herunder også vedtægtsændringer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Alle punkter på dagsordnen vedtages ved simpel flertal - med undtagelse af et eventuelt punkt om foreningens opløsning, som skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§9
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. 
1-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
2-4 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Der vælges 1 suppleant hvert år.
Der vælges 1 revisor, samt revisorsupplenat hvert år.

§10
Dagsordnen til generalforsamlingen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab.
  4. Valg af 1-3 henholdsvis 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 1 suppleant.
  6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  7. Indkommende forslag.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal varsles senest 14 dage før afholdelsen.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§11
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 1. januar - 31. december.

§12
Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 15 medlemmer fremsætter skriftelig begæring herom.

§14
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøder jævnt fordelt over året. Medlemmer der ønsker sager behandlet på et bestyrelsesmøde, skal meddele disse til formanden.

§15
Bestyrelsen antager den fornødne lærerkraft til undervisningen.

§16
Tegningsret for foreningen i såvel økonomiske som aktivitetsmæssige anliggender varetages af formand eller kasserer.

§17
Hvert hold skal som udgangspunkt bestå af minimum 12 gymnaster. Hvis der efter 1-2 måneder ikke er registreret dette antal, kan foreningen se sig nødsaget til, af økonomiske årsager, at stoppe holdet.

§18
Det er lederens pligt at meddele bestyrelsen om evt. fravær så tidligt som muligt, så der kan skaffes en stedfortræder – eller i værste fald en aflysning. Ingen hold må være uden leder.

§19
Det er lederens pligt at deltage aktivt i foreningens arrangementer og sørge for at gymnasterne gør det samme – i så vid udstrækning det er muligt.

§20
Det er lederens pligt at søge om videreuddannelse eller kurser, som måtte være relevant for denne. Ønsker indgives til bestyrelsen som så vurderer om det er praktisk og økonomisk muligt.

§21
Lederen skal være den sidste der forlader træningsstedet.

§22
I tilfælde af foreningens opløsning, hvilket kun kan vedtages på en generalforsamling (se § 8), overgår en eventuel formue til fremme af børns fysiske udfoldelse i Middelfart kommune.

 

Revisionsspor:

Der er i februar 2023 ændret i §14, §17 & §20 så de passer med gældende praksis.

« forrige top næste »
Page
Menu
News

Støt vores sponsorer, de støtter os

Kalender

Conventus


38,520 besøgende
79,785 visninger
2.07 visninger / besøgende
Page
Menu
News

 

Gymnastikforeningen FREM Middelfart

Behrendtsvej 6, 5500 Middelfart 
Tlf. 20 43 18 26 | CVRnr. 3039 8041 
info@fremmiddelfart.dk

Page
Menu
News
Powered by CMSimple | Template and plugins by ge-webdesign | Login